Chọn hướng kê bàn theo quái số

Năm 2017
Nháy vào ĐÂY để xem 

Năm 2016
Nguyên tắc chung 
1  2   4  5  6  7  8  9


Năm 2015
Nguyên tắc chung 
1  2  3  4  5  6  7  8  9

Năm 2014
Nguyên tắc chung 
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Tính quái số Sử dụng la bàn để xác định hướng

Năm 2013:
Nguyên tắc chung
1  2  3  4  5 6  7  8 9

Năm 2012:
1    2    3    4    5   6    7    8    9

1 nhận xét: